ساختمان فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی

ساختمان: فوتبال فوتبالی جام جهانی جام جهانی رشته ورزشی جمهوری خلق اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

هرگونه مداخله در امور داخلی سایر کشورها ناصحیح است / روحانی

رئیس جمهور کشورمان گفت: معتقدیم همه ملت‌های دنیا باید محترم شمرده شوند و هرگونه مداخله در امور داخلی سایر کشورها ناصحیح است. روحانی: هرگونه مداخله ..

ادامه مطلب